ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหาร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่


นายสมยศ คงประเวช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ศักยภาพองค์กร


นายบุรณิน รัตนสมบัติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน


นายพิจินต์ อภิวันทนาพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารการเงิน


นายมุนินทร์ ไตรภพ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดพาณิชย์


นายพีรทักษ์ อุตะเดช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม


นายวิศาล ชวลิตานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดต่างประเทศ


นายชุมพล สุรพิทยานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจหล่อลื่น


นายสุชาติ ระมาศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดขายปลีก