ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน


นายพิภพ อุดร

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร


นายชโยดม สรรพศรี

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ


นายชัยชนะ มิตรพันธ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร /
กรรมการตรวจสอบ


นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน


นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ

กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร


นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / เลขานุการคณะกรรมการ