ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการ     สายงานการตลาดต่างประเทศ (รทธ.) ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) มีหน้าที่ดูแลการทำธุรกิจ และดำเนินการลงทุนในธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก ในต่างประเทศ โดยเน้นการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ก่อน และในประเทศอื่นในเขตภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกที่มีศักยภาพ ตามความเหมาะสมและโอกาส เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดหา และการค้าน้ำมัน ให้เกิดการเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศ โดยดำเนินการทั้งในแบบลงทุนเองและแบบร่วมลงทุนกับนักลงทุนที่มีศักยภาพในต่างประเทศ

     ธุรกิจหลักประกอบด้วยธุรกิจน้ำมัน ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันผ่านสถานีบริการ ตลาดพาณิชย์น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียม และเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil) อื่นๆ เช่น ร้านค้า จิฟฟี่,  ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน และศูนย์บริการซ่อมรถ Fit Auto

    รทธ. จึงมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ทางการตลาด และรับผิดชอบการเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือต่างประเทศภายใต้การดูแลของ รทธ. รวมทั้งมีหน้าที่ในการขายส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีคุณภาพสูงจากประเทศไทย ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันหล่อลื่น และยางมะตอย รวมถึงสินค้าประเภทอื่น ๆ ให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา เมียนมา ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

    นอกจากนี้ รทธ. ยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการศึกษาของเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการของบริษัทในเครือต่างประเทศ โดยได้มีโครงการ CSR ในรูปแบบต่าง ๆ มากมายที่ได้ดำเนินการอย่างประสพผลสำเร็จเป็นอย่างดีมาเป็นเวลาหลายปี และยังจะคงเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นที่จะให้การตอบแทนแก่สังคมชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งภูมิลำเนาอยู่ เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมแบ่งปัน และขับดันเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประชาชนท้องถิ่นชาวอาเซียนต่อ ๆ ไป
 ายตลาดต่างประเทศ

   วิสัยทัศน์ของฝ่ายขายตลาดต่างประเทศคือ การสร้างเครือข่ายห่วงโซ่การจัดหาและการค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานที่เป็นเลิศและการขยายธุรกิจต่างๆไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นใช้ฐานของระบบคลังและการจัดส่งโลจิสติกส์ที่มีความทันสมัยเป็นเครื่องมือ อันจะทำให้องค์กรมีชื่อเสียงเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเลียมในภูมิภาคนี้ และเป็นผู้นำในด้านการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงภายใต้ราคาที่แข่งขันได้ ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นได้รับการยอมรับจากทั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติ บริษัทน้ำมันชั้นนำ หน่วยงานทั้งในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคอุตสาหกรรมและสายการบิน  ผู้จัดการขายและทีมงานคุณภาพยินดีที่จะให้คำแนะนำทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพ คุณภาพ การขนส่ง และอื่นๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของของผู้บริโภค

ติดต่อ:
Telephone number  : 02-537- 2000
FAX : 02-537-3711-2
Email : intermarket@pttor.com


ฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
   
   ฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ  ดูแลการพัฒนาและขยายธุรกิจของ PTTOR ไปสู่ตลาดระดับนานาชาติทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการนำมาตรฐานและโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากประเทศไทยไปดัดแปลงและขยายธุรกิจในต่างประเทศ เช่น ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ธุรกิจร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน กระบวนการบริหารจัดการคลังน้ำมัน ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น ธุรกิจก๊าซหุงต้ม ธุรกิจน้ำมันอากาศยาน และธุรกิจร้านสะดวกซื้อ โดยมุ่งเน้นเบื้องต้นที่ประเทศสมาชิกในกลุ่ม AEC เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย และในอนาคตจะขยายขอบเขตไปถึงประเทศอื่นๆ ที่มีโอกาสและศักยภาพในการลงทุน เช่น จีน อินเดีย และบังคลาเทศ


ติดต่อ:
Telephone number : +66 2 537 2936

Contact person :
Mr. Nisit Phongvutiprapant
Email : nisit.ph@pttor.com
Tel : +66 2 537 2582, +66 81 1742927
 
Mr. Thien Thanapornpun
Email : thien.t@pttor.com
Tel : +66 81 920 7301


บริษัทในเครือในต่างประเทศ

   PTTOR ลงทุนในต่างประเทศโดยสร้างเครือข่ายการจัดหาและค้าผ่านผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ส่วนวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดต่างประเทศ

   ส่วนวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดต่างประเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานมาตรฐานวิศวกรรมซ่อมบำรุง และงานบริหารโครงการในสายงานตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านน้ำมันและก๊าซ  ส่วนวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบรากฐานในการปฏิบัติการที่เป็นเลิศและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัย

   ปัจจุบันงานในส่วนวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดต่างประเทศ ได้ให้การสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น งานสถานีบริการน้ำมัน งานธุรกิจค้าปลีก งานคลังน้ำมัน คลังปิโตรเลียม และคลังอากาศยาน รวมถึงท่าเรือที่ใช้ในการรับจ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของ PTTOR


ติดต่อ:
คุณอริยศักดิ์ เทพชาตรี
Email: ariyasak.t@pttor.com
โทร: 02-1965809

การดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน

   นอกเหนือจาการมุ่งพัฒนาและขยายธุรกิจไปในประเทศอาเซียนแล้ว รทธ. ยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการศึกษาของเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการของบริษัทในเครือต่างประเทศ โดยได้มีโครงการ CSR ในรูปแบบต่างๆ มากมายที่ได้ดำเนินการอย่างประสพผลสำเร็จเป็นอย่างดีมาเป็นเวลาหลายปี และยังจะคงเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นที่จะให้การตอบแทนแก่สังคมชุมชนที่บริษัทฯตั้งภูมิลำเนาอยู่ เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมแบ่งปันและขับดันเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประชาชนท้องถิ่นชาวอาเซียนต่อๆไป

ติดต่อ:
Contact person :
Mr. Korawat Sungmongkol
Email : korawat.s@pttor.com
Tel : +66 2 537 1720 

โทรศัพท์ : 02-537-3652 / 02-537-3658 / 02-537-3695 / 02-537-3719 / 02-537-3721

โทรสาร : 02-537-3711-2

Email :intermarket@pttor.com