พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

โอกาสทางธุรกิจ
โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ร้านค้าก๊าซหุงต้ม สถานีบริการ PTT Station สถานีบริการ LPG พื้นที่ว่างเช่าในสถานีบริการน้ำมัน แนะนำหน่วยจัดหา คำแนะนำวิธีประมูล เงื่อนไขและการวางหลักประกัน ประกาศจัดหา ประกาศราคากลางการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหา สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรายเดือน การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ ประกาศแผนการจัดหา ประกาศตอบข้อซักถามประชาพิจารณ์ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ผลการจัดหา PTTOR Thailand Holding ประกาศราคากลาง PTTOR International Holding Singapore ผลการจัดหา PTTOR International Holding Singapore ประกาศแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปี PTTOR International Holding Singapore ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ค้า ประกาศจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศราคากลาง บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแผนการจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน เมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน มิถุนายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน กรกฎาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน สิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน กันยายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน เมษายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน มิถุนายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน กรกฎาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน ตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน มกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน กรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน ตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรอบเดือน พฤศจิกายน 2563