พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

เงื่อนไขและการวางหลักประกันเอกสารต่างๆจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF หากท่านยังมิได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กดปุ่มติดตั้ง

           

ผู้ค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาได้ ดังนี้  
  1. เงื่อนไขทั่วไปในการจัดหาพัสดุ Link 
  2. เงื่อนไขแนบท้ายใบสั่งซื้อ/จ้าง Link 
  3. เงื่อนไขแนบท้ายใบสั่งเช่า Link 


Waranty_Photo1.jpg
คำแนะนำเรื่องการวางหลักประกันใบสั่ง

   ในกรณีที่ผู้ค้าต้องวางหลักประกันใบสั่ง ผู้ค้าจะต้องยื่นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เงินสด
  • เช็คที่ธนาคารรับรอง (CERTIFIED CHEQUE) หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) เป็นเช็คที่ลงวันที่ที่นำเช็คนั้นมาวางเป็นหลักประกัน หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 7 วันทำการ สั่งจ่ายในนามบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
    หมายเหตุ : ผู้ค้าต้องนำไปชำระที่ส่วนรับจ่ายเงินในประเทศและนำใบเสร็จรับเงินติดต่อขอลงนามในใบสั่งที่หน่วยงานจัดหาของแต่ละธุรกิจ
  • หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่  กำหนด

คำแนะนำในเรื่องการขอคืนหลักประกันใบสั่ง

   ผู้ค้าที่มีความประสงค์ขอคืนหลักประกันใบสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • กรณี เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค ให้ผู้ค้าทำหนังสือขอคืนหลักประกันที่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง โดยแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ทุกครั้ง
  • กรณี หนังสือค้ำประกันธนาคาร หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่น ให้ผู้ค้าทำหนังสือขอคืนหลักประกันที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยแนบสำเนาหนังสือค้ำประกันที่ต้องการขอคืนทุกครั้ง เมื่อผู้ค้าดำเนินการขอคืนหลักประกันแล้ว สามารถติดตาม/สอบถามข้อมูลได้ที่ระบบสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินและหนังสือค้ำประกัน โทร. 0-2537-2777