พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

คำแนะนำวิธีประมูล


ขั้นตอนการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (ยื่นซอง)
   

1. ดูประกาศ

   ผู้ค้าสามารถรับทราบข่าวการจัดหาพัสดุได้จาก ประกาศงานประมูล หรือโดยติดตามจากสื่่อ ดังต่อไปนี้ 
   *บอร์ดติดประกาศ ณ หน่วยงานจัดหาพัสดุของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ดังนี้

 • ส่วนจัดหาและบริการกลาง (จห.รศญ.) สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศักยภาพองค์กร
  ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

 • ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จส.วศธ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ สายการตลาดขายปลีก
  ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

 • ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ (จร.วทธ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์ สายการตลาดพาณิชย์
  ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

 • ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ (จค.วซธ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สายการปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม
  ชั้น 2 อาคารพัสดุ 4 สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์ 0-2239-7585 โทรสาร. 0-2239-7588

 • ส่วนบริหารวัตถุดิบหล่อลื่นเชิงกลยุทธ์ (วล.บลธ.) สังกัดฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานและการผลิตหล่อลื่น สายการตลาดหล่อลื่น
  สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์ 0-2239-7288 โทรสาร. 0-2239-7251

2. ซื้อแบบประมูล 

   PTTOR จะกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการขายแบบประมูลแต่ละงานแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะระบุไว้ใน ประกาศการจัดหา ดังนั้นผู้ค้าควรศึกษาข้อมูลในประกาศ โดยเฉพาะวัน เวลา และสถานที่ซื้อแบบประมูล โดยละเอียด


3. ฟังคำชี้แจงดูสถานที่

   ผู้ค้าต้องศึกษาเงื่อนไขในประกาศการจัดหาและแบบรายการละเอียดให้ชัดเจน ในเรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เข้าฟังคำชี้แจง เพราะในบางงานจะตัดสิทธิ์การเสนอราคาสำหรับผู้ค้าที่ไม่เข้าฟังคำชี้แจงและดูสถานที่

เอกสารหลักฐานที่ผู้ค้าต้องนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าฟังคำชี้แจง กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าฟังคำชี้แจงด้วยตนเองได้แก่

 • หนังสือมอบอำนาจที่ระบุการมอบอำนาจให้เข้าฟังคำชี้แจงแทนอย่างชัดเจน  
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. จัดทำเอกสารประกอบยื่นซองเสนอราคา

   ผู้ค้าต้องทำการศึกษาข้อกำหนดของงาน และ เงื่อนไขทั่วไป ที่อยู่ในชุดแบบประมูล ให้เข้าใจก่อนทำการจัดเตรียมเอกสารประกอบ การยื่นซองเสนอราคา การพิจารณาซองเสนอราคาของผู้ค้านั้น ในลำดับแรก PTTOR จะพิจารณาเงื่อนไข รายละเอียด คุณสมบัติ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ค้าเสนอมา ว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในชุดแบบประมูลหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้  จะไม่พิจารณาซองเสนอราคา ด้วยเหตุนี้ในการยื่นซองจึงได้กำหนดให้จัดทำซองแยกดังนี้

1. ซองใบเสนอราคา ประกอบด้วยใบเสนอราคาและใบรายละเอียดการคำนวณราคาเท่านั้น

2. ซองเอกสารหลักฐานและเทคนิค ตามที่  กำหนดเช่น เอกสารหลักฐานของบริษัท รูปแบบ ตัวอย่าง แค็ตตาล็อก ข้อเสนอทางเทคนิค หรือ อื่นๆ เป็นต้น


5. ยื่นซองเสนอราคา

   สำหรับวันและเวลาในการยื่นซอง จะระบุอยู่ในประกาศจัดหา ซึ่งจะกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละงาน ผู้ค้าจะต้องมายื่นซอง ภายในวันและเวลา ดังกล่าวเท่านั้น
หมายเหตุ : ผู้มายื่นซองเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เท่านั้น

6. ติดตามผลการประมูล

   ผู้ค้าสามารถติดตามผลการประมูล โดยเข้าดูข้อมูลที่ ผลการจัดหาพัสดุ


 ขั้นตอนการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


1. ดูประกาศ

   ผู้ค้าสามารถรับทราบข่าวการจัดหาพัสดุได้จาก ประกาศงานประมูล หรือโดยติดตามจากสื่อ ดังต่อไปนี้   
   *บอร์ดติดประกาศ ณ หน่วยงานจัดหาพัสดุของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ดังนี้

 • ส่วนจัดหาและบริการกลาง (จห.รศญ.) สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศักยภาพองค์กร
  ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

 • ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จส.วศญ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ สายการตลาดขายปลีก
  ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

 • ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ (จร.วทญ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์ สายการตลาดพาณิชย์
  ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

 • ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ (จค.วซญ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สายการปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม
  ชั้น 2 อาคารพัสดุ 4 สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์ 0-2239-7585 โทรสาร. 0-2239-7588

 • ส่วนบริหารวัตถุดิบหล่อลื่นเชิงกลยุทธ์ (วล.นลญ.) สังกัดฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานและการผลิตหล่อลื่น สายการตลาดหล่อลื่น
  สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์ 0-2239-7288 โทรสาร. 0-2239-7251


2. ซื้อแบบประมูล

   PTTOR จะกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการขายแบบประมูลแต่ละงานแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะระบุไว้ใน ประกาศการจัดหา ดังนั้นผู้ค้าควรศึกษาข้อมูลในประกาศ โดยเฉพาะวัน เวลา และสถานที่ซื้อแบบประมูล โดยละเอียด

3. ฟังคำชี้แจงดูสถานที่

   ผู้ค้าต้องศึกษาเงื่อนไขในประกาศการจัดหาและแบบรายการละเอียดให้ชัดเจน ในเรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เข้าฟังคำชี้แจง เพราะในบางงาน PTTOR จะตัดสิทธิ์การเสนอราคาสำหรับผู้ค้าที่ไม่เข้าฟังคำชี้แจงและดูสถานที่

เอกสารหลักฐานที่ผู้ค้าต้องนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าฟังคำชี้แจง กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าฟังคำชี้แจงด้วยตนเองได้แก่

 • หนังสือมอบอำนาจที่ระบุการมอบอำนาจให้เข้าฟังคำชี้แจงแทนอย่างชัดเจน  
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. จัดทำเอกสารประกอบยื่นซองเทคนิค

   ผู้ค้าต้องทำการศึกษาข้อกำหนดของงาน และเงื่อนไขทั่วไป ที่อยู่ในแบบรายการละเอียด ให้เข้าใจก่อนทำการจัดเตรียมเอกสารประกอบ การยื่นซองเทคนิค การพิจารณาซองเทคนิคของผู้ค้านั้น  จะพิจารณาเงื่อนไข รายละเอียด คุณสมบัติ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ค้าเสนอมาว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน แบบรายการละเอียดหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ PTTOR จะไม่พิจารณาให้เข้าร่วมเสนอราคาในวันประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำซองทางเทคนิคจะประกอบด้วย

1. ซองเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รูปแบบ ตัวอย่าง แค็ตตาล็อก ข้อเสนอทางด้านเทคนิค สำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรืออื่น ๆ และเอกสารหลักฐานของร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ดังนี้

1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและ/หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมทั้ง ให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้าน ด้วย

1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย

1.3 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย หรือทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนาจในการทำนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมาย ของประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตั้ง และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคานั้นได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นแล้วพร้อมแนบตัวอย่างลายเซ็น และสำเนาพาสปอร์ต ของผู้มีอำนาจลงนาม

1.4 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา และ/ หรือให้ยื่นซองเสนอราคา จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยระบุการมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน

1.5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ในใบเสนอราคาเอง) หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)

1.6 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20 ด้วย พร้อมลงนามรับรองเอกสาร

หลักประกันซอง

   ในกรณีที่การจัดหาระบุให้ต้องมีการวางหลักประกันซองเสนอราคา ผู้ค้าที่ยื่นซองต้องยื่นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
      -  เงินสด
      -  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ (ตามแบบที่กำหนด)
      -  ทั้งนี้หลักประกันซองที่ยื่นจะต้องไม่ระบุวันที่หมดอายุ โดยหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาดังกล่าว PTTOR จะคืนให้ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
         เมื่อได้มีการออกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือหนังสือสนองในการจัดหานั้นแล้ว
      -  สำหรับผู้เสนอราคารายที่ PTTOR คัดเลือกไว้  จะให้ได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าแล้ว หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากภาระผูกพัน
         ตามเงื่อนไขที่ PTTOR กำหนดแล้ว


5. ยื่นซองเอกสาร หลักฐานบริษัท/เทคนิค

   สำหรับวันและเวลาในการยื่นซอง จะระบุอยู่ในประกาศจัดหา ซึ่งจะกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละงาน ผู้ค้าจะต้องมายื่นซอง ภายในวันและเวลา ตามกำหนดเท่านั้น
หมายเหตุ : ผู้มายื่นซองเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เท่านั้น


6. ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค

   จะประกาศผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค ผ่านบริษัทจัดการประมูล เพื่อจะทำการนัดหมายวันอบรมและทดสอบระบบฯ ให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค


7. อบรม/ทดสอบระบบกับบริษัทจัดการประมูล

   ในกรณีที่ข้อกำหนด(TOR) กำหนดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคทุกรายต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบระบบฯ ผู้ผ่านคุณสมบัติฯ ทุกรายต้องเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าร่วมเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

8.เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ที่ผ่านการพิจารณาซองเทคนิค จึงจะมีสิทธิ์เข้าเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้ระบบของบริษัทจัดการประมูล (Market Place) ในการเสนอราคาโดยรูปแบบของการเสนอราคา e-Auction จะเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ PTTOR และบริษัทจัดการประมูลกำหนดในแต่ละครั้ง


9. ติดตามผลการประมูล

   ผู้ค้าสามารถติดตามผลการประมูล โดยเข้าดูข้อมูลที่ ผลการจัดหาพัสดุ