พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

โอกาสทางธุรกิจ
โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ร้านค้าก๊าซหุงต้ม สถานีบริการ PTT Station สถานีบริการ LPG พื้นที่ว่างเช่าในสถานีบริการน้ำมัน แนะนำหน่วยจัดหา คำแนะนำวิธีประมูล เงื่อนไขและการวางหลักประกัน ประกาศจัดหา ประกาศราคากลางการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหา สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรายเดือน การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ ประกาศแผนการจัดหา ประกาศตอบข้อซักถามประชาพิจารณ์ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ผลการจัดหา PTTOR Thailand Holding ประกาศราคากลาง PTTOR International Holding Singapore ผลการจัดหา PTTOR International Holding Singapore ประกาศแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปี PTTOR International Holding Singapore ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ค้า ประกาศจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศราคากลาง บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแผนการจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คำแนะนำวิธีประมูล


ขั้นตอนการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (ยื่นซอง)
   

1. ดูประกาศ

   ผู้ค้าสามารถรับทราบข่าวการจัดหาพัสดุได้จาก ประกาศงานประมูล หรือโดยติดตามจากสื่่อ ดังต่อไปนี้ 
   *บอร์ดติดประกาศ ณ หน่วยงานจัดหาพัสดุของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ดังนี้

 • ส่วนจัดหาและบริการกลาง (จห.รศญ.) สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศักยภาพองค์กร
  ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

 • ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จส.วศธ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ สายการตลาดขายปลีก
  ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

 • ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ (จร.วทธ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์ สายการตลาดพาณิชย์
  ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

 • ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ (จค.วซธ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สายการปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม
  ชั้น 2 อาคารพัสดุ 4 สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์ 0-2239-7585 โทรสาร. 0-2239-7588

 • ส่วนบริหารวัตถุดิบหล่อลื่นเชิงกลยุทธ์ (วล.บลธ.) สังกัดฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานและการผลิตหล่อลื่น สายการตลาดหล่อลื่น
  สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์ 0-2239-7288 โทรสาร. 0-2239-7251

2. ซื้อแบบประมูล 

   PTTOR จะกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการขายแบบประมูลแต่ละงานแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะระบุไว้ใน ประกาศการจัดหา ดังนั้นผู้ค้าควรศึกษาข้อมูลในประกาศ โดยเฉพาะวัน เวลา และสถานที่ซื้อแบบประมูล โดยละเอียด


3. ฟังคำชี้แจงดูสถานที่

   ผู้ค้าต้องศึกษาเงื่อนไขในประกาศการจัดหาและแบบรายการละเอียดให้ชัดเจน ในเรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เข้าฟังคำชี้แจง เพราะในบางงานจะตัดสิทธิ์การเสนอราคาสำหรับผู้ค้าที่ไม่เข้าฟังคำชี้แจงและดูสถานที่

เอกสารหลักฐานที่ผู้ค้าต้องนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าฟังคำชี้แจง กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าฟังคำชี้แจงด้วยตนเองได้แก่

 • หนังสือมอบอำนาจที่ระบุการมอบอำนาจให้เข้าฟังคำชี้แจงแทนอย่างชัดเจน  
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. จัดทำเอกสารประกอบยื่นซองเสนอราคา

   ผู้ค้าต้องทำการศึกษาข้อกำหนดของงาน และ เงื่อนไขทั่วไป ที่อยู่ในชุดแบบประมูล ให้เข้าใจก่อนทำการจัดเตรียมเอกสารประกอบ การยื่นซองเสนอราคา การพิจารณาซองเสนอราคาของผู้ค้านั้น ในลำดับแรก PTTOR จะพิจารณาเงื่อนไข รายละเอียด คุณสมบัติ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ค้าเสนอมา ว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในชุดแบบประมูลหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้  จะไม่พิจารณาซองเสนอราคา ด้วยเหตุนี้ในการยื่นซองจึงได้กำหนดให้จัดทำซองแยกดังนี้

1. ซองใบเสนอราคา ประกอบด้วยใบเสนอราคาและใบรายละเอียดการคำนวณราคาเท่านั้น

2. ซองเอกสารหลักฐานและเทคนิค ตามที่  กำหนดเช่น เอกสารหลักฐานของบริษัท รูปแบบ ตัวอย่าง แค็ตตาล็อก ข้อเสนอทางเทคนิค หรือ อื่นๆ เป็นต้น


5. ยื่นซองเสนอราคา

   สำหรับวันและเวลาในการยื่นซอง จะระบุอยู่ในประกาศจัดหา ซึ่งจะกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละงาน ผู้ค้าจะต้องมายื่นซอง ภายในวันและเวลา ดังกล่าวเท่านั้น
หมายเหตุ : ผู้มายื่นซองเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เท่านั้น

6. ติดตามผลการประมูล

   ผู้ค้าสามารถติดตามผลการประมูล โดยเข้าดูข้อมูลที่ ผลการจัดหาพัสดุ


 ขั้นตอนการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


1. ดูประกาศ

   ผู้ค้าสามารถรับทราบข่าวการจัดหาพัสดุได้จาก ประกาศงานประมูล หรือโดยติดตามจากสื่อ ดังต่อไปนี้   
   *บอร์ดติดประกาศ ณ หน่วยงานจัดหาพัสดุของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ดังนี้

 • ส่วนจัดหาและบริการกลาง (จห.รศญ.) สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศักยภาพองค์กร
  ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

 • ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จส.วศญ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ สายการตลาดขายปลีก
  ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

 • ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ (จร.วทญ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์ สายการตลาดพาณิชย์
  ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

 • ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ (จค.วซญ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สายการปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม
  ชั้น 2 อาคารพัสดุ 4 สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์ 0-2239-7585 โทรสาร. 0-2239-7588

 • ส่วนบริหารวัตถุดิบหล่อลื่นเชิงกลยุทธ์ (วล.นลญ.) สังกัดฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานและการผลิตหล่อลื่น สายการตลาดหล่อลื่น
  สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์ 0-2239-7288 โทรสาร. 0-2239-7251


2. ซื้อแบบประมูล

   PTTOR จะกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการขายแบบประมูลแต่ละงานแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะระบุไว้ใน ประกาศการจัดหา ดังนั้นผู้ค้าควรศึกษาข้อมูลในประกาศ โดยเฉพาะวัน เวลา และสถานที่ซื้อแบบประมูล โดยละเอียด

3. ฟังคำชี้แจงดูสถานที่

   ผู้ค้าต้องศึกษาเงื่อนไขในประกาศการจัดหาและแบบรายการละเอียดให้ชัดเจน ในเรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เข้าฟังคำชี้แจง เพราะในบางงาน PTTOR จะตัดสิทธิ์การเสนอราคาสำหรับผู้ค้าที่ไม่เข้าฟังคำชี้แจงและดูสถานที่

เอกสารหลักฐานที่ผู้ค้าต้องนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าฟังคำชี้แจง กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าฟังคำชี้แจงด้วยตนเองได้แก่

 • หนังสือมอบอำนาจที่ระบุการมอบอำนาจให้เข้าฟังคำชี้แจงแทนอย่างชัดเจน  
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. จัดทำเอกสารประกอบยื่นซองเทคนิค

   ผู้ค้าต้องทำการศึกษาข้อกำหนดของงาน และเงื่อนไขทั่วไป ที่อยู่ในแบบรายการละเอียด ให้เข้าใจก่อนทำการจัดเตรียมเอกสารประกอบ การยื่นซองเทคนิค การพิจารณาซองเทคนิคของผู้ค้านั้น  จะพิจารณาเงื่อนไข รายละเอียด คุณสมบัติ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ค้าเสนอมาว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน แบบรายการละเอียดหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ PTTOR จะไม่พิจารณาให้เข้าร่วมเสนอราคาในวันประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำซองทางเทคนิคจะประกอบด้วย

1. ซองเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รูปแบบ ตัวอย่าง แค็ตตาล็อก ข้อเสนอทางด้านเทคนิค สำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรืออื่น ๆ และเอกสารหลักฐานของร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ดังนี้

1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและ/หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมทั้ง ให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้าน ด้วย

1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย

1.3 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย หรือทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนาจในการทำนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมาย ของประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตั้ง และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคานั้นได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นแล้วพร้อมแนบตัวอย่างลายเซ็น และสำเนาพาสปอร์ต ของผู้มีอำนาจลงนาม

1.4 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา และ/ หรือให้ยื่นซองเสนอราคา จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยระบุการมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน

1.5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ในใบเสนอราคาเอง) หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)

1.6 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20 ด้วย พร้อมลงนามรับรองเอกสาร

หลักประกันซอง

   ในกรณีที่การจัดหาระบุให้ต้องมีการวางหลักประกันซองเสนอราคา ผู้ค้าที่ยื่นซองต้องยื่นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
      -  เงินสด
      -  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ (ตามแบบที่กำหนด)
      -  ทั้งนี้หลักประกันซองที่ยื่นจะต้องไม่ระบุวันที่หมดอายุ โดยหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาดังกล่าว PTTOR จะคืนให้ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
         เมื่อได้มีการออกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือหนังสือสนองในการจัดหานั้นแล้ว
      -  สำหรับผู้เสนอราคารายที่ PTTOR คัดเลือกไว้  จะให้ได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าแล้ว หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากภาระผูกพัน
         ตามเงื่อนไขที่ PTTOR กำหนดแล้ว


5. ยื่นซองเอกสาร หลักฐานบริษัท/เทคนิค

   สำหรับวันและเวลาในการยื่นซอง จะระบุอยู่ในประกาศจัดหา ซึ่งจะกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละงาน ผู้ค้าจะต้องมายื่นซอง ภายในวันและเวลา ตามกำหนดเท่านั้น
หมายเหตุ : ผู้มายื่นซองเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เท่านั้น


6. ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค

   จะประกาศผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค ผ่านบริษัทจัดการประมูล เพื่อจะทำการนัดหมายวันอบรมและทดสอบระบบฯ ให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค


7. อบรม/ทดสอบระบบกับบริษัทจัดการประมูล

   ในกรณีที่ข้อกำหนด(TOR) กำหนดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคทุกรายต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบระบบฯ ผู้ผ่านคุณสมบัติฯ ทุกรายต้องเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าร่วมเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

8.เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ที่ผ่านการพิจารณาซองเทคนิค จึงจะมีสิทธิ์เข้าเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้ระบบของบริษัทจัดการประมูล (Market Place) ในการเสนอราคาโดยรูปแบบของการเสนอราคา e-Auction จะเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ PTTOR และบริษัทจัดการประมูลกำหนดในแต่ละครั้ง


9. ติดตามผลการประมูล

   ผู้ค้าสามารถติดตามผลการประมูล โดยเข้าดูข้อมูลที่ ผลการจัดหาพัสดุ