ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การตลาดพาณิชย์

    การตลาดพาณิชย์ (Commercial Marketing) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย แบ่งชนิดตามความต้องการของลูกค้า โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้กลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม บริษัทสายการบิน การเดินเรือขนส่ง เรือประมง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าก๊าซหุงต้ม และลูกค้ากลุ่มขนส่งและสร้างทาง เพื่อร่วมสร้างศักยภาพทางธุรกิจแก่ลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 2,500 ราย โดย PTTOR ได้สร้างอุปกรณ์ในการเก็บสำรองเชื้อเพลิงหรืออำนวยความสะดวกอื่นๆรวมทั้งให้บริการแนะนำเรื่องการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยอีกด้วย

    ในการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจน้ำมันบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ PTTOR ได้จัดให้มีการบริหารและปฏิบัติการคลังและการจัดหาและจัดส่งปิโตรเลียม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจเข้มแข็งขึ้น

    นอกจากนี้ PTTOR ยังลงทุนและการร่วมทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจน้ำมันทั้งภายในและภายนอกประเทศ