ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การตลาดค้าปลีก


    สร้างมาตรฐานระดับสูงให้สถานีบริการ PTT Station ที่ครอบคลุมอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย กับรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และกลุ่มลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงที่ได้รับการพัฒนาสูตรอยู่อย่างต่อเนื่อง พร้อมชนิดน้ำมันที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถทุกกลุ่มจนเป็นผู้นำในตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังเพียบพร้อมไปด้วยสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว” (One Stop Service) เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ร้านอาหาร ศูนย์บริการยานยนต์

    ในส่วนของธุรกิจ Non-Oil นอกจากจะสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังบริหารแบรนด์เองทั้งในรูปแบบของแบรนด์ที่สร้างขึ้นมาเอง บริหารจัดการเองทุกๆด้านตลอด Value Chain และการนำแบรนด์ต่างๆ มาบริหารงานทางด้านการตลาดในรูปแบบ Master Franchise เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกสถานีบริการฯ ให้กับแบรนด์ต่างๆ อีกด้วย

    การขยายเครือข่ายสถานีบริการฯ และธุรกิจ Non-Oil อยู่บนแนวทางของการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น (SME) สร้างอาชีพ พัฒนาแรงงานไทย กระจายรายได้ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ไปพร้อมกับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อม (CSR)

    และก้าวต่อไปของสถานีบริการ PTT Station กับบทบาทความเป็น “ศูนย์กลางชุมชน” ภายใต้แนวคิด PTT Living Community ที่มุ่งให้ธุรกิจและสังคมชุมชนเติบโตไปด้วยกัน คือการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการฯ คู่ค้า และคนในชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ Stakeholder ทุกภาคส่วนทั้งลูกค้า คู่ค้า สังคมชุมชน ประเทศชาติ และสถานีบริการฯ ได้รับผลประโยชน์ และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน