พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

โอกาสทางธุรกิจ
โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ร้านค้าก๊าซหุงต้ม สถานีบริการ PTT Station สถานีบริการ LPG พื้นที่ว่างเช่าในสถานีบริการน้ำมัน แนะนำหน่วยจัดหา คำแนะนำวิธีประมูล เงื่อนไขและการวางหลักประกัน ประกาศจัดหา ประกาศราคากลางการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหา สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรายเดือน การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ ประกาศแผนการจัดหา ประกาศตอบข้อซักถามประชาพิจารณ์ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ผลการจัดหา PTTOR Thailand Holding ประกาศราคากลาง PTTOR International Holding Singapore ผลการจัดหา PTTOR International Holding Singapore ประกาศแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปี PTTOR International Holding Singapore ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ค้า ประกาศจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศราคากลาง บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแผนการจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ


          ตามนโยบายการจัดหาพัสดุของบริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ผ่านการดำเนินงานจัดหาพัสดุที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ค้า ตลอดจนจัดให้มีการเปิดรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานจัดหาพัสดุได้

        ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานจัดหาพัสดุ  ผ่านช่องทางโทรศัพท์ Contact  Center ติดต่อ 1365 (24 ชั่วโมง) หรือผ่านทางเว็บไซต์โดยคลิกที่ Link ด้านล่างนี้ โดยผู้ที่ร้องเรียนจะต้องแจ้งข้อมูลประกอบการร้องเรียน ได้แก่  ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ผู้ติดต่อ ชื่อเรื่อง  และรายละเอียดการร้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น 

                         

รายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ

ปี 2561

ไตรมาสที่ 1 : ไม่พบรายการข้อร้องเรียน
ไตรมาสที่ 2 : ไม่พบรายการข้อร้องเรียน