พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

แนะนำหน่วยจัดหา
ส่วนจัดหาและบริการกลาง

ส่วนจัดหาและบริการกลาง
ส่วนจัดหาพัสดุกลาง (จห.รศญ.) สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศักยภาพองค์กร

รับผิดชอบงานจัดหาพัสดุ สำหรับหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ PTTOR


ที่ตั้ง ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารเอ ชั้นที่ 6 เลขที่ 555/1 ถ.วิภาวดีรังสิตแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2196-6601
ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ

ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ
ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ (จค.วซธ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สายการปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม


รับผิดชอบการวางแผนดำเนินการจัดหาสำหรับการปฏิบัติการคลัง และควบคุมบริหารงานคลังพัสดุ


ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารพัสดุ 4 สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2239-7585 โทรสาร. 0-2239-7588ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ
ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จส.วศธ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ สายการตลาดขายปลีก
รับผิดชอบการจัดหาพัสดุ บริหารคลังพัสดุให้กับสายการตลาดขายปลีก รวมถึงการจัดหาสินค้าเพื่อการขายให้กับธุรกิจค้าปลีก (Non-oil) และสินค้าเพื่อการขายให้กับสถานีบริการ


ที่ตั้ง ณ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ ปตท.555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2196-6065 โทรสาร 0-2537-2213ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ 
ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ (จร.วทธ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์ สายการตลาดพาณิชย์

รับผิดชอบการให้บริการเทคนิคและวิศวกรรมก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้าของสายการตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบจัดหาพัสดุเกี่ยวข้อง


ที่ตั้ง ณ. ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ ปตท.555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2196-7288 โทรสาร 0-2537-2329ส่วนบริหารวัตถุดิบหล่อลื่นเชิงกลยุทธ์

ส่วนบริหารวัตถุดิบหล่อลื่นเชิงกลยุทธ์
ส่วนบริหารวัตถุดิบหล่อลื่นเชิงกลยุทธ์ (วล.บลธ.) สังกัดฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานและการผลิตหล่อลื่น สายการตลาดหล่อลื่น


รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการจัดหา รวมถึงการจัดหาพัสดุและสินค้าเพื่อการขาย เพื่อการผลิต,จ่าย,เก็บ,สำรองและขนส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น


ที่ตั้ง ณ สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2239-7288 โทรสาร. 0-2239-7251