พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

โอกาสทางธุรกิจ
โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ร้านค้าก๊าซหุงต้ม สถานีบริการ PTT Station สถานีบริการ LPG พื้นที่ว่างเช่าในสถานีบริการน้ำมัน แนะนำหน่วยจัดหา คำแนะนำวิธีประมูล เงื่อนไขและการวางหลักประกัน ประกาศจัดหา ประกาศราคากลางการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหา สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรายเดือน การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ ประกาศแผนการจัดหา ประกาศตอบข้อซักถามประชาพิจารณ์ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ผลการจัดหา PTTOR Thailand Holding ประกาศราคากลาง PTTOR International Holding Singapore ผลการจัดหา PTTOR International Holding Singapore ประกาศแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปี PTTOR International Holding Singapore ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ค้า ประกาศจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศราคากลาง บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแผนการจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
แนะนำหน่วยจัดหา
ส่วนจัดหาและบริการกลาง

ส่วนจัดหาและบริการกลาง
ส่วนจัดหาพัสดุกลาง (จห.รศญ.) สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศักยภาพองค์กร

รับผิดชอบงานจัดหาพัสดุ สำหรับหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ PTTOR


ที่ตั้ง ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารเอ ชั้นที่ 6 เลขที่ 555/1 ถ.วิภาวดีรังสิตแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2196-6601
ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ

ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ
ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ (จค.วซธ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สายการปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม


รับผิดชอบการวางแผนดำเนินการจัดหาสำหรับการปฏิบัติการคลัง และควบคุมบริหารงานคลังพัสดุ


ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารพัสดุ 4 สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2239-7585 โทรสาร. 0-2239-7588ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ
ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จส.วศธ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ สายการตลาดขายปลีก
รับผิดชอบการจัดหาพัสดุ บริหารคลังพัสดุให้กับสายการตลาดขายปลีก รวมถึงการจัดหาสินค้าเพื่อการขายให้กับธุรกิจค้าปลีก (Non-oil) และสินค้าเพื่อการขายให้กับสถานีบริการ


ที่ตั้ง ณ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ ปตท.555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2196-6065 โทรสาร 0-2537-2213ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ 
ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ (จร.วทธ.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์ สายการตลาดพาณิชย์

รับผิดชอบการให้บริการเทคนิคและวิศวกรรมก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้าของสายการตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบจัดหาพัสดุเกี่ยวข้อง


ที่ตั้ง ณ. ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ ปตท.555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2196-7288 โทรสาร 0-2537-2329ส่วนบริหารวัตถุดิบหล่อลื่นเชิงกลยุทธ์

ส่วนบริหารวัตถุดิบหล่อลื่นเชิงกลยุทธ์
ส่วนบริหารวัตถุดิบหล่อลื่นเชิงกลยุทธ์ (วล.บลธ.) สังกัดฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานและการผลิตหล่อลื่น สายการตลาดหล่อลื่น


รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการจัดหา รวมถึงการจัดหาพัสดุและสินค้าเพื่อการขาย เพื่อการผลิต,จ่าย,เก็บ,สำรองและขนส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น


ที่ตั้ง ณ สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2239-7288 โทรสาร. 0-2239-7251