พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

โอกาสทางธุรกิจ
โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ร้านค้าก๊าซหุงต้ม สถานีบริการ PTT Station สถานีบริการ LPG พื้นที่ว่างเช่าในสถานีบริการน้ำมัน แนะนำหน่วยจัดหา คำแนะนำวิธีประมูล เงื่อนไขและการวางหลักประกัน ประกาศจัดหา ประกาศราคากลางการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหา สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรายเดือน การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ ประกาศแผนการจัดหา ประกาศตอบข้อซักถามประชาพิจารณ์ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ผลการจัดหา PTTOR Thailand Holding ประกาศราคากลาง PTTOR International Holding Singapore ผลการจัดหา PTTOR International Holding Singapore ประกาศแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปี PTTOR International Holding Singapore ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ค้า ประกาศจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศราคากลาง บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแผนการจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ร้านค้าก๊าซหุงต้ม


สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายร้านค้าก๊าซหุงต้ม

หลักเกณฑ์การเป็นตัวแทน

ขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งร้านค้าก๊าซหุงต้ม 

 • อาคารเอกเทศสำหรับผู้แทนจำหน่ายใหม่ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 320 ตารางเมตร (80 ตารางวา)


ลักษณะที่ตั้งในการจัดตั้งร้านค้าก๊าซหุงต้ม

 • พื้นที่ที่ต้องการขยายตลาดของ OR เช่น บริเวณที่มีประชากรอยู่หนาแน่น
 • สถานที่ตั้งเป็นอาคารเอกเทศ (ควรอยู่ห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 6 เมตร) ไม่เป็นตึกแถว ห้องแถว หรืออาคารชุด ยกเว้นร้านค้าที่เปิดดำเนินการและมีใบอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว
 • ทำเลที่ตั้งและเครือข่ายการตลาดต้องไม่ทับซ้อนและมีผลกระทบกับเครือข่าย ปตท. ก๊าซหุงต้ม ที่มีอยู่เดิม สถานที่ตั้งร้านค้าก๊าซ ต้องอยู่ห่างจากร้านค้าก๊าซที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ปตท. ก๊าซหุงต้ม เดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่า 200 เมตรหรือตามความเหมาะสมของสภาพตลาด ในกรณีตัวแทนรายเดิมไม่สามารถขยายการให้บริการได้
 • ตั้งอยู่ห่างจากเขตสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หรือโบราณสถาน ไม่น้อยกว่า 200 เมตร


ยอดจำหน่าย

 • ประมาณการยอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 5 ตัน/เดือน


เงินลงทุน

 • ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์ และค่ามัดจำถังประมาณ 2 ล้านบาท

สิทธิ์ประโยชน์สำหรับผู้ตั้งร้านค้าก๊าซหุงต้มที่ ปตท. ก๊าซหุงต้ม จัดให้ ดังนี้

 • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ


เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรณีเป็นนิติบุคคลต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมเอกสารของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในสถานที่ประกอบการตั้งร้านค้าก๊าซ
 • หนังสือยินยอมให้ทำการค้าของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส
 • แผนที่สังเขปแสดงที่ขอตั้งสถานที่ประกอบกิจการค้าในรัศมี 1 กม.
 • ประมาณยอดการจำหน่ายต่อเดือน แนวทางการจำหน่ายและวิธีการขยายตลาด


กระบวนการพิจารณาของ ปตท.

 • ปตท.ก๊าซหุงต้ม จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งของร้านค้าก๊าซ โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซหุงต้ม
 • ร้านค้าก๊าซผู้แทนจำหน่ายของ ปตท. ก๊าซหุงต้ม ในปัจจุบัน และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประมาณยอดการจำหน่ายต่อเดือน แนวทางการจำหน่ายและวิธีการขยายตลาด
 • โดยจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายในระยะเวลา 3 เดือน  หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

 • ส่วนขายส่วนกลาง    โทร. 02-196-5463
 • ส่วนขายส่วนภูมิภาค  โทร. 02-196-5464