พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

ร้านค้าก๊าซหุงต้ม


สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายร้านค้าก๊าซหุงต้ม

หลักเกณฑ์การเป็นตัวแทน

ขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งร้านค้าก๊าซหุงต้ม 

 • อาคารเอกเทศสำหรับผู้แทนจำหน่ายใหม่ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 320 ตารางเมตร (80 ตารางวา)


ลักษณะที่ตั้งในการจัดตั้งร้านค้าก๊าซหุงต้ม

 • สถานที่ตั้งเป็นอาคารเอกเทศ (ควรอยู่ห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 6 เมตร) ไม่เป็นตึกแถว ห้องแถว หรืออาคารชุด ยกเว้นร้านค้าที่เปิดดำเนินการและมีใบอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว
 • ทำเลที่ตั้งและเครือข่ายการตลาดต้องไม่ทับซ้อนและมีผลกระทบกับเครือข่าย ปตท. ก๊าซหุงต้ม ที่มีอยู่เดิม สถานที่ตั้งร้านค้าก๊าซ ต้องอยู่ห่างจากร้านค้าก๊าซที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ปตท. ก๊าซหุงต้ม เดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่า 200 เมตรหรือตามความเหมาะสมของสภาพตลาด ในกรณีตัวแทนรายเดิมไม่สามารถขยายการให้บริการได้
 • สถานที่ติดริมถนน หรืออยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย หรือมีทำเลที่เหมาะสม
 • อยู่ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือบริเวณที่มีประชากรอยู่หนาแน่น
 • สถานที่ที่จะขอเป็นตัวแทนจำหน่าย ปตท. ก๊าซหุงต้ม ระบุ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานที่ตั้งร้านค้าก๊าซ และจะต้องมีใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า ซึ่งไม่เป็นที่รังเกียจ หรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ


ยอดจำหน่าย

 • กรุงเทพและปริมณฑล ประมาณการยอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 15 ตัน/เดือน
 • ในพื้นที่อื่นๆ ประมาณการยอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 5 ตัน/เดือน


เงินลงทุน

 • ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ ประมาณ 2 ล้านบาท
 • ค่ามัดจำถังประมาณ 5 แสนบาท

สิทธิ์ประโยชน์สำหรับผู้ตั้งร้านค้าก๊าซหุงต้มที่ ปตท. ก๊าซหุงต้ม จัดให้ ดังนี้

 • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ


เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรณีเป็นนิติบุคคลต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมเอกสารของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในสถานที่ประกอบการตั้งร้านค้าก๊าซ
 • หนังสือยินยอมให้ทำการค้าของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส
 • แผนที่สังเขปแสดงที่ขอตั้งสถานที่ประกอบกิจการค้าในรัศมี 1 กม.
 • ประมาณยอดการจำหน่ายต่อเดือน แนวทางการจำหน่ายและวิธีการขยายตลาด


กระบวนการพิจารณาของ ปตท.

 • ปตท.ก๊าซหุงต้ม จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งของร้านค้าก๊าซ โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซหุงต้ม
 • ร้านค้าก๊าซผู้แทนจำหน่ายของ ปตท. ก๊าซหุงต้ม ในปัจจุบัน และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประมาณยอดการจำหน่ายต่อเดือน แนวทางการจำหน่ายและวิธีการขยายตลาด
 • โดยจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายในระยะเวลา 3 เดือน  หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

 • ส่วนขายส่วนกลาง    โทร. 02-196-5463
 • ส่วนขายส่วนภูมิภาค  โทร. 02-196-5464