พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

โอกาสทางธุรกิจ
โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ร้านค้าก๊าซหุงต้ม สถานีบริการ PTT Station สถานีบริการ LPG พื้นที่ว่างเช่าในสถานีบริการน้ำมัน แนะนำหน่วยจัดหา คำแนะนำวิธีประมูล เงื่อนไขและการวางหลักประกัน ประกาศจัดหา ประกาศราคากลางการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหา สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรายเดือน การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ ประกาศแผนการจัดหา ประกาศตอบข้อซักถามประชาพิจารณ์ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ผลการจัดหา PTTOR Thailand Holding ประกาศราคากลาง PTTOR International Holding Singapore ผลการจัดหา PTTOR International Holding Singapore ประกาศแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปี PTTOR International Holding Singapore ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ค้า ประกาศจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศราคากลาง บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแผนการจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม


สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายประเภทโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม

ขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม 

 • ขนาดพื้นที่ควรไม่ต่ำกว่า 1 ไร่ และก่อสร้างให้มีทางเข้าและทางออกแยกกัน
 • ที่ดินสำหรับจัดตั้งโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ผู้ขอจัดตั้งจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการเป็นเจ้าของ
ลักษณะที่ตั้งในการจัดตั้งโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม

 • พื้นที่ที่เหมาะสมและต้องการขยายตลาดเพิ่ม เช่น ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีความต้องการใช้ก๊าซหุงต้มในปริมาณสูง
 • ทำเลที่ตั้งและเครือข่ายการตลาดต้องไม่ทับซ้อนและมีผลกระทบกับเครือข่าย ปตท. ก๊าซหุงต้ม ที่มีอยู่เดิม
 • พื้นที่ไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ตั้งอยู่ห่างจากเขตสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หรือโบราณสถาน ไม่น้อยกว่า 200 เมตร และไม่ตั้งอยู่ตรงทางโค้ง หรือคอสะพาน
 • ไม่ขัดกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานราชการ

ยอดจำหน่าย

 • ประมาณการยอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 100 ตัน/เดือน

เงินลงทุน

 • ค่าก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซและอุปกรณ์ประมาณ 12 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ตั้งโรงบรรจุก๊าซ ปตท. จัดให้ ดังนี้

 • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
 • ให้ความรู้และข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในธุรกิจการตลาดก๊าซหุงต้ม

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรณีเป็นนิติบุคคลต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมเอกสารของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในสถานที่ประกอบการโรงบรรจุ
 • หนังสือยินยอมให้ทำการค้าของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส
 • สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริง
 • ภาพถ่ายและแผนที่โดยสังเขปของสถานที่ขอตั้งสถานที่ประกอบการโรงบรรจุ
 • หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร
 • ประมาณยอดการจำหน่ายต่อเดือน แนวทางการจำหน่ายและวิธีการขยายตลาด

     หมายเหตุ เอกสารสำเนาตามรายการข้างต้นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ปตท. ก๊าซหุงต้ม อาจพิจารณา อนุโลมยกเว้นเอกสารบางรายการ หรือเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ได้ตามความเหมาะสม

กระบวนการพิจารณาของ ปตท. ก๊าซหุงต้ม

 • ปตท. ก๊าซหุงต้ม จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งของโรงบรรจุก๊าซ   โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซหุงต้ม
 • โรงบรรจุก๊าซผู้แทนจำหน่ายของ ปตท. ก๊าซหุงต้ม ในปัจจุบัน และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประมาณยอดการจำหน่ายต่อเดือน แนวทางการจำหน่ายและวิธีการขยายตลาด
 • โดยจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายในระยะเวลา 3 เดือน  หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

 • ส่วนขายส่วนกลาง   โทร. 02-196-5463
 • ส่วนขายส่วนภูมิภาค โทร. 02-196-5464