พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม


สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายประเภทโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม

ขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม 

 • ขนาดพื้นที่ควรไม่ต่ำกว่า 1 ไร่ และก่อสร้างให้มีทางเข้าและทางออกแยกกัน
 • ที่ดินสำหรับจัดตั้งโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ผู้ขอจัดตั้งจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการเป็นเจ้าของหรือมีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
ลักษณะที่ตั้งในการจัดตั้งโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม

 • ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีความต้องการใช้ก๊าซหุงต้มในปริมาณสูง และส่วนแบ่งการตลาดของ ปตท. ก๊าซหุงต้ม อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ
 • ทำเลที่ตั้งและเครือข่ายการตลาดต้องไม่ทับซ้อนและมีผลกระทบกับเครือข่าย ปตท. ก๊าซหุงต้ม ที่มีอยู่เดิม
 • พื้นที่ไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ตั้งอยู่ห่างจากเขตสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หรือโบราณสถาน ไม่น้อยกว่า 200 เมตร
 • ต้องไม่ขัดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

ยอดจำหน่าย

 • ประมาณการยอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 150 ตัน/เดือน

เงินลงทุน

 • ค่าก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซและอุปกรณ์ประมาณ 12 ล้านบาท
 • ค่ามัดจำถังสำหรับยอดจำหน่าย 150 ตัน/เดือน ประมาณ 10 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ตั้งโรงบรรจุก๊าซ ปตท. จัดให้ ดังนี้

 • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
 • ให้ความรู้และข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในธุรกิจการตลาดก๊าซหุงต้ม

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรณีเป็นนิติบุคคลต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมเอกสารของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในสถานที่ประกอบการโรงบรรจุ
 • หนังสือยินยอมให้ทำการค้าของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส
 • สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริง
 • ภาพถ่ายและแผนที่โดยสังเขปของสถานที่ขอตั้งสถานที่ประกอบการโรงบรรจุ
 • หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร
 • ประมาณยอดการจำหน่ายต่อเดือน แนวทางการจำหน่ายและวิธีการขยายตลาด

     หมายเหตุ เอกสารสำเนาตามรายการข้างต้นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ปตท. ก๊าซหุงต้ม อาจพิจารณา อนุโลมยกเว้นเอกสารบางรายการ หรือเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ได้ตามความเหมาะสม

กระบวนการพิจารณาของ ปตท. ก๊าซหุงต้ม

 • ปตท. ก๊าซหุงต้ม จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งของโรงบรรจุก๊าซ   โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซหุงต้ม
 • โรงบรรจุก๊าซผู้แทนจำหน่ายของ ปตท. ก๊าซหุงต้ม ในปัจจุบัน และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประมาณยอดการจำหน่ายต่อเดือน แนวทางการจำหน่ายและวิธีการขยายตลาด
 • โดยจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายในระยะเวลา 3 เดือน  หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

 • ส่วนขายส่วนกลาง   โทร. 02-196-5463
 • ส่วนขายส่วนภูมิภาค โทร. 02-196-5464