ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การตลาดค้าปลีก
การตลาดพาณิชย์
ธุรกิจหล่อลื่น
ธุรกิจต่างประเทศ
การบริหารและปฏิบัติการคลัง
การจัดหาและจัดส่งปิโตรเลียม