ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหาร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่


นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน


นายพิจินต์ อภิวันทนาพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารการเงิน


นายสมยศ คงประเวช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ศักยภาพองค์กร


นายสุชาติ ระมาศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจค้าปลีก


นายบุญมา พนธนกรกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน


นายสุนทร เชื้อสุข

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดพาณิชย์


นายวิศาล ชวลิตานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดต่างประเทศ


นายชุมพล สุรพิทยานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจหล่อลื่น


นายพีรทักษ์ อุตะเดช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม