บัตรเงินสดประเภทเติมเงิน (KTB) จุดเด่นผลิตภัณฑ์สะดวก รวดเร็ว ใช้แทนเงินสดในการชำระค่าน้ำมัน/ก๊าซ
ที่สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการได้ทั่วประเทศควบคุมค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคันได้
ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณค่าใช้จ่ายตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเงินสดเติมน้ำมันประเภทเติมเงินได้
ที่ Krungthai Corporate Onlineอัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม
บัตรเงินสดประเภทเติมเงินได้
 ค่าธรรมเนียมการออกบัตร
50 บาท/บัตร
 ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการใช้บัตร (กรณีก่อนบัตรหมดอายุ)
50 บาท/บัตร
 ค่าธรรมเนียมการเติมเงินที่ช่องทางของธนาคาร
  • สาขาธนาคาร
  • Krungthai   netbank
  • Krungthai   Corporate Online

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
 ค่าธรรมเนียมขอคืนเงิน (Refund
 เข้าบัญชีผู้ถือบัตรที่ช่องทางของกรุงไทย
ยกเว้นประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรเงินสดเติมน้ำมัน ประเภทเติมเงิน

• ด้านการเงิน และควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย
o ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องสำรองเงินสดในการชำระค่ามัน/ก๊าซ
o  สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณค่าใช้จ่าย

• ความสะดวก
o สามารถชำระค่าน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน PTTOR ที่ร่วมรายการได้ทั่วประเทศ
o สามารถตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเงินสดเติมน้ำมันประเภทเติมเงินได้ที่ Krungthai Corporate Online
o ได้รับใบบันทึกค่าสินค้า/บริการ โดยแสดงยอดเงินคงเหลือจากเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ/เครื่อง POS ทุกครั้งที่ใช้บริการ

• ความปลอดภัย
o บัตรแต่ละใบสามารถกำหนดให้เป็นบัตรประจำรถแต่ละคัน โดยหน้าบัตรสามารถระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร นิติบุคคล ยี่ห้อรถ และหมายเลขทะเบียนรถ
o บัตรมีรหัสผ่านประจำบัตร (PIN) (ถ้าต้องการ) เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต หากกดรหัสผิด 3 ครั้งต่อเนื่อง
   บัตรจะถูกล็อคทันที (สามารถแจ้งปลดล็อคบัตรได้โดยใช้บัตรใบเดิม)
o สามารถกำหนดประเภทน้ำมันของบัตรแต่ละใบได้
o สามารถกำหนดจำนวนเงินของบัตรแต่ละใบในการใช้บัตร ต่อวันและ/หรือ ต่อสัปดาห์และ/หรือ ต่อเดือนได้


เอกสารประกอบการสมัครบัตร

Download ใบสมัคร
  1. ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT Top up Card (KTB)
  2. แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน_สั่งซื้อครั้งแรก_ PTT Top up Card (KTB)
  3. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันประเภทเติมเงิน_ PTT Top up Card (KTB)
  4. แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมัน_ PTT Top up Card (KTB)

วิธีการสมัคร

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศติดต่อสอบถาม
KTB Call Center 02 111-1111
PTT Contact Center: 1365