ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน


รศ.ดร.พิภพ อุดร

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ


รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ


ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ


นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน


นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ

กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน