ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางสาวเศรษฐวลี วรศะริน  

อายุ  58  ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท การจัดการทั่วไป (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)  
  • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 16/2006)
  • Effective Minute Taking (EMT 3/2006)
  • Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS 6/2006)
  • Board Reporting Program (BRP 9/2012)
  • Company Reporting Program (CRP 4/2012)
  • Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG 2/2013)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 – ปัจจุบัน        ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท บริษัท  ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

2559 – 2561          ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและบริหารสำนักงาน ปตท.

2557 – 2559          ผู้จัดการสำนักรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท.

2555 – 2557          หัวหน้าทีม สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปตท.