ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดหาและจัดส่งปิโตรเลียม


     บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) จัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้การขนส่งรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การขนส่งทางรถ ทางเรือ ทางรถไฟ และทางท่อ โดยคำนึงถึงกฎหมาย ข้อกำหนด มาตรฐาน ความรวดเร็วและความปลอดภัยในการขนส่ง รวมถึงคุณภาพและปริมาณของน้ำมันที่ส่งตรงจากคลังถึงผู้บริโภค โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบ In-Vehicle Monitoring System (IVMS) และระบบ Transportation Management System (TMS) เพื่อมุ่งยกระดับและต่อยอดการบริหารจัดการการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ PTTOR และเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติการและควบคุมรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ ปริมาณและการบริการให้กับผู้บริโภค รวมถึงบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่งเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน