ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนขององค์กร โดยการสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล และป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนต่างๆ พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเชื่อมโยงกันทุกระดับทั้งในระดับองค์กร สายงาน หน่วยปฏิบัติงาน และบริษัทในเครือ รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการทบทวนเป็นระยะๆ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  2. การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร และแสวงหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
  3. บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการจัดสรรทรัพยากรและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความเสี่ยงให้แก่พนักงานและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
  4. ทุกสายงาน ทุกหน่วยงาน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวนปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง