ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าการดำเนินงานของกลุ่ม PTTOR มีความยืดหยุ่น มีการจัดทำแผนป้องกันและมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่มีความสำคัญขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล จึงกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ดังนี้

  1. พัฒนาระบบ BCM ตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยมีการวางแผนการนำไปปฏิบัติ การฝึกซ้อม และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างมีประสิทธิผล
  2. ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประสานความเชื่อมโยงกันของแต่ละขอบข่าย ในการจัดทำแผนป้องกัน/ระงับเหตุฉุกเฉิน แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และโครงสร้างศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตฯ
  3. รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนงานต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นระยะๆ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
  4. ผู้บริหารมีหน้าที่ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติตนได้อย่างมีประสิทธิผล
  5. ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนลูกจ้างทุกคน ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่จะทำให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องสนับสนุนทรัพยากรและกำหนดบทบาทหน้าที่ให้เพียงพอตามความจำเป็นต่อการดำเนินงาน และติดตาม วิเคราะห์ประเมินผล ผ่านการทบทวนของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง