ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricantsสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

ขั้นตอนการสมัคร 
 ผู้สนใจสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น แจ้งความจำนงมาที่ ส่วนบริหารงานขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
 • สถานที่ที่จะขอเป็นผู้แทนจำหน่ายศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน (ต้องเป็นนิติบุคคล ห้างร้าน ร้านค้า ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย)
 • ความพร้อมในการขยายตลาด (เช่นทีมงาน รถขนส่ง และโกดังสินค้า)
 • จัดทำแผนการตลาด พื้นที่การทำตลาด พร้อมรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย เพื่อมิให้กระทบกับตลาดของผู้แทนจำหน่ายฯรายอื่น
 • ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อเดือน


เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขอสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

 • ประวัติบริษัท หรือ company profile
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจทำการแทน (ถ้ามี)


หมายเหตุ : 

 • เอกสารสำเนาตามรายการข้างต้นต้องลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 • PTTOR อาจพิจารณาอนุโลมยกเว้นเอกสารบางรายการ หรือเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ได้ หรืออาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น ได้ตามความเหมาะสม


ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อมูลดังกล่าวได้ที่ ส่วนบริหารงานขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ชั้น 5 อาคารสำนักงานพระโขนง บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โทร.0-2239-7898-9


สำหรับผู้สนใจเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants ในต่างประเทศ

ผู้สนใจสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น แจ้งความจำนงมาที่ ส่วนขายและการตลาดหล่อลื่นต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 • ข้อมูลติดต่อกลับ
 • ประวัติบริษัท หรือ company profile
 • ประเทศ / เมือง / ขอบเขต / สถานที่ที่จะขอเป็นผู้แทนจำหน่ายศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น