พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

สถานีบริการ LPG

การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว PTTOR ประเภทสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว


 1.ลักษณะพื้นที่ที่ใช้ในการจัดตั้งสถานีบริการ

 • พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ และมีความกว้างและความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร
 • พื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ และมีความกว้างและความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร
 • ระยะห่างจากผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปตท. รายเดิม ตามความเหมาะสมของสภาพตลาด


 2.ลักษณะที่ตั้งในการจัดตั้งสถานีบริการ

 • สถานที่ตั้งอยู่ติดทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือทางสาธารณะ ซึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เมตร
 • สถานที่ตั้งห่างจากเขตของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุไม่น้อยกว่า 50 เมตร และต้องห่างจากเขตของสถานทูต สถานกงสุล สถานศึกษา สถานพยาบาล โรงมหรสพ ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า 200 เมตร
 • จากจุดเริ่มต้นทางเข้า – ออก ของสถานที่ขอจัดตั้งต้องมีระยะห่างดังนี้

  • ห่างจากจุดเริ่มต้นของช่องเปิดของเกาะกลาง (จุดกลับรถ) ทางระบายน้ำ หรือกำแพงของทางสัญจรดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 50 เมตร เว้นแต่เป็นสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย โดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น

  • ห่างจากจุดเริ่มโค้งของทางสัญจรไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ทางเข้า – ออก ต้องไม่ตั้งอยู่ตรงโค้งของทางสัญจรที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า 500 เมตร และสำหรับพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้างต้น ทางเข้า – ออก ต้องไม่ตั้งอยู่ตรงโค้งของทางสัญจรที่มีรัศมีความโค้ง น้อยกว่า 1,000 เมตร

  • ห่างจากจุดเริ่มโค้งของทางแยกไม่น้อยกว่า 30 เมตร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ 50 เมตร สำหรับพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้างต้น

  • ห่างจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่มีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งเกิน 1 ต่อ 50 ที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันไม่น้อยกว่า 50 เมตร

  • ห่างจากรางรถไฟที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 30 เมตร

  • ห่างจากเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า 10 เมตร

  • ไม่อยู่ตรงโค้งตั้งของทางสัญจรที่มีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งเกิน 1 ต่อ 25 และต้องไม่อยู่บนทางสัญจรที่มีความลาดชันเกิน 1 ต่อ 25 ในกรณีที่ทางสัญจรมีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งตั้งแต่ 1 ต่อ 50 ถึง 1 ต่อ 25 จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรงโค้งตั้งของทางสัญจร และต้องห่างจากจุดเริ่มโค้งตั้งของทางสัญจรไม่น้อยกว่า 80 เมตร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น และไม่น้อยกว่า 150 เมตร สำหรับพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้างต้น

 3.ลักษณะการลงทุนสถานีบริการตามรูปแบบมาตรฐาน ปตท.

 • ที่ดินสำหรับจัดตั้งสถานีบริการ ผู้ขอจัดตั้งจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการเป็นเจ้าของหรือมีสัญญาเช่าที่ดินในระยะยาว
 • ผู้ขอจัดตั้งเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างสถานีบริการเองทั้งหมด
 4.การลงทุนสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 • การลงทุนสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน การถมและบดอัด)

 5.สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ตั้งสถานีบริการ

 • บริการออกแบบสถานีบริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
 • จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเปิดสถานีบริการ เช่น ป้ายสัญลักษณ์
 • ให้การฝึกอบรมบุคลากรในสถานีบริการทุกระดับ
 • ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ปตท. และแคมเปญพิเศษตลอดทั้งปี

 6.เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 • ใบสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
 • ภาพถ่ายและแผนที่โดยสังเขปของพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งสถานีบริการ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน ด้านหน้า และด้านหลัง (สารบัญจดทะเบียน) ทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอเป็นผู้แทนจำหน่าย และหรือเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน โดยระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 • หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร
 • หนังสือยินยอมให้ทำการค้าของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาตามรายการข้างต้นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 7.กระบวนการพิจารณาเบื้องต้นของ ปตท.

      PTTOR จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งสถานีบริการโดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่  ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขนาดพื้นที่ เครือข่ายสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปัจจุบันและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

 8.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ส่วนขายส่วนกลาง (ขส.) โทร. 02-196-5463
 • ส่วนขายส่วนภูมิภาค (ขภ.) โทร. 02-196-5464