พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

โอกาสทางธุรกิจ
โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ร้านค้าก๊าซหุงต้ม สถานีบริการ PTT Station สถานีบริการ LPG พื้นที่ว่างเช่าในสถานีบริการน้ำมัน แนะนำหน่วยจัดหา คำแนะนำวิธีประมูล เงื่อนไขและการวางหลักประกัน ประกาศจัดหา ประกาศราคากลางการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหา สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรายเดือน การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ ประกาศแผนการจัดหา ประกาศตอบข้อซักถามประชาพิจารณ์ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ผลการจัดหา PTTOR Thailand Holding ประกาศราคากลาง PTTOR International Holding Singapore ผลการจัดหา PTTOR International Holding Singapore ประกาศแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปี PTTOR International Holding Singapore ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ค้า ประกาศจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศราคากลาง บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแผนการจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานีบริการ LPG

การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว PTTOR ประเภทสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว


 1.ลักษณะพื้นที่ที่ใช้ในการจัดตั้งสถานีบริการ

 • พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ และมีความกว้างและความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร
 • พื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ และมีความกว้างและความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร
 • ระยะห่างจากผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปตท. รายเดิม ตามความเหมาะสมของสภาพตลาด


 2.ลักษณะที่ตั้งในการจัดตั้งสถานีบริการ

 • สถานที่ตั้งอยู่ติดทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือทางสาธารณะ ซึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เมตร
 • สถานที่ตั้งห่างจากเขตของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุไม่น้อยกว่า 50 เมตร และต้องห่างจากเขตของสถานทูต สถานกงสุล สถานศึกษา สถานพยาบาล โรงมหรสพ ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า 200 เมตร
 • จากจุดเริ่มต้นทางเข้า – ออก ของสถานที่ขอจัดตั้งต้องมีระยะห่างดังนี้

  • ห่างจากจุดเริ่มต้นของช่องเปิดของเกาะกลาง (จุดกลับรถ) ทางระบายน้ำ หรือกำแพงของทางสัญจรดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 50 เมตร เว้นแต่เป็นสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย โดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น

  • ห่างจากจุดเริ่มโค้งของทางสัญจรไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ทางเข้า – ออก ต้องไม่ตั้งอยู่ตรงโค้งของทางสัญจรที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า 500 เมตร และสำหรับพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้างต้น ทางเข้า – ออก ต้องไม่ตั้งอยู่ตรงโค้งของทางสัญจรที่มีรัศมีความโค้ง น้อยกว่า 1,000 เมตร

  • ห่างจากจุดเริ่มโค้งของทางแยกไม่น้อยกว่า 30 เมตร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ 50 เมตร สำหรับพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้างต้น

  • ห่างจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่มีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งเกิน 1 ต่อ 50 ที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันไม่น้อยกว่า 50 เมตร

  • ห่างจากรางรถไฟที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 30 เมตร

  • ห่างจากเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า 10 เมตร

  • ไม่อยู่ตรงโค้งตั้งของทางสัญจรที่มีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งเกิน 1 ต่อ 25 และต้องไม่อยู่บนทางสัญจรที่มีความลาดชันเกิน 1 ต่อ 25 ในกรณีที่ทางสัญจรมีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งตั้งแต่ 1 ต่อ 50 ถึง 1 ต่อ 25 จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรงโค้งตั้งของทางสัญจร และต้องห่างจากจุดเริ่มโค้งตั้งของทางสัญจรไม่น้อยกว่า 80 เมตร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น และไม่น้อยกว่า 150 เมตร สำหรับพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้างต้น

 3.ลักษณะการลงทุนสถานีบริการตามรูปแบบมาตรฐาน ปตท.

 • ที่ดินสำหรับจัดตั้งสถานีบริการ ผู้ขอจัดตั้งจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการเป็นเจ้าของหรือมีสัญญาเช่าที่ดินในระยะยาว
 • ผู้ขอจัดตั้งเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างสถานีบริการเองทั้งหมด
 4.การลงทุนสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 • การลงทุนสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน การถมและบดอัด)

 5.สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ตั้งสถานีบริการ

 • บริการออกแบบสถานีบริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
 • จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเปิดสถานีบริการ เช่น ป้ายสัญลักษณ์
 • ให้การฝึกอบรมบุคลากรในสถานีบริการทุกระดับ
 • ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ปตท. และแคมเปญพิเศษตลอดทั้งปี

 6.เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 • ใบสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
 • ภาพถ่ายและแผนที่โดยสังเขปของพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งสถานีบริการ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน ด้านหน้า และด้านหลัง (สารบัญจดทะเบียน) ทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอเป็นผู้แทนจำหน่าย และหรือเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน โดยระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 • หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร
 • หนังสือยินยอมให้ทำการค้าของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาตามรายการข้างต้นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 7.กระบวนการพิจารณาเบื้องต้นของ ปตท.

      PTTOR จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งสถานีบริการโดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่  ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขนาดพื้นที่ เครือข่ายสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปัจจุบันและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

 8.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ส่วนขายส่วนกลาง (ขส.) โทร. 02-196-5463
 • ส่วนขายส่วนภูมิภาค (ขภ.) โทร. 02-196-5464