ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการควบคุมภายใน

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จะบรรจุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การบัญชี และรายงานการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นองค์กรที่การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

  1. บริษัทฯ ต้องพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรควบคู่กับการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
  2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาระบบการควบคุมภายในในภาพรวม และกับกับให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
  3. ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ริเริ่มและสร้างบรรยากาศ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
  4. ผู้บริหารของหน่วยงานมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  5. หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  6. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที