ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการ

พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

  

   ฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ  ดูแลการพัฒนาและขยายธุรกิจของ PTTOR ไปสู่ตลาดระดับนานาชาติทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการนำมาตรฐานและโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากประเทศไทยไปดัดแปลงและขยายธุรกิจในต่างประเทศ อาทิเช่น ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ธุรกิจร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน กระบวนการบริหารจัดการคลังน้ำมัน ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น ธุรกิจก๊าซหุงต้ม ธุรกิจน้ำมันอากาศยาน และธุรกิจร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นในเบื้องต้นประเทศสมาชิกในกลุ่ม AEC เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย  และในอนาคตจะขยายขอบเขตไปถึงประเทศอื่นๆ ที่มีโอกาสและศักยภาพในการลงทุน เช่น จีน อินเดีย และบังคลาเทศ