บัตรเงินสดประเภทเติมเงิน (TMB)


บัตรเงินสดชนิดเติมเงินไม่ได้

บัตรเงินสดชนิดเติมเงินไม่ได้


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์


บัตรเงินสดเติมน้ำมัน


ประเภทบัตรของขวัญ
PTT Privilege Card


ประเภทเติมเงิน
PTT Top-up Card


ประเภทเติมเงินอัตโนมัติ
Top-up Plus Card


มูลค่าบัตร


ไม่เกิน 40,000 บาท

ไม่เกิน 40,000 บาท
ไม่เกิน 40,000 บาท

อายุบัตร

1 ปี
3 ปี
3 ปี

การต่ออายุบัตร

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

การเติมเงิน

ไม่ได้

ผ่านเคาน์เตอร์ TMB,
ATM, TMB touch


ตัดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ที่ระบุไว้เท่านั้น


 รายงานบน TMB Web Fleet Service


- รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตร

ไม่ได้
ได้
ได้

- ดูยอดคงเหลือ (real time)

ได้
ได้
ได้


สิทธิประโยชน์

• สามารถใช้บัตรชำระค่าใช้จ่ายแทนเงินสดหรือคูปอง ลดการถือเงินสดของคนขับรถ ลดงานการเบิกจ่ายเงินสด
• สามารถควบคุมและบริหารค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
• ไม่ต้องตรวจสอบเครดิต
• สามารถดูรายงานการใช้และยอดคงเหลือผ่าน TMB Web Fleet Service


อัตราค่าธรรมเนียม 
 
บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
ประเภทบัตรของขวัญ
PTT Privilege Card
ประเภทเติมเงิน
PTT Top-up Card

ประเภทเติมเงินอัตโนมัติ
Top-up Plus Card


 ค่าธรรมเนียมการออกบัตร (ไม่รวม VAT)15 บาท
มูลค่าบัตรตั้งแต่ 2,000 บาท
ปตท. ชำระค่าธรรมเนียมแทน

50 บาท
ไม่มีบริการ

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน (ไม่รวม VAT)50 บาท

50 บาท
50 บาท


ช่องทางการเติมเงิน

บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
ประเภทบัตรของขวัญ
PTT Privilege Card
ประเภทเติมเงิน
PTT Top-up Card

ประเภทเติมเงินอัตโนมัติ
Top-up Plus Card


เคาน์เตอร์ TMB

ATM

TMB Touch

หักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เงื่อนไขการให้บริการ

• บัตรเงินสดน้ำมันใช้สำหรับการชำระค่าน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน ของ PTTOR ที่ร่วมรายการเท่านั้น
• บัตรเงินสดน้ำมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถขอรับมูลค่าคงเหลือของบัตรคืนเป็นเงินสดได้
• บัตรเงินสดน้ำมันไม่สามารถใช้ถอนเงินสดผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และเครื่อง ATM รวมทั้งช่องทางอื่นได้
• ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือของบัตรได้ที่ TMB Web Fleet Service
• กรณีบัตรสูญหาย/บัตรถูกขโมย ให้ผู้ถือบัตรติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัตร โดยแจ้งหมายเลขบัตร 16 หลัก 
   ที่ TMB Corporate Call Center โทร. 02-643-7000 (8.00 – 18.00 น.) ในวันทำการของธนาคาร หรือ TMB Contact Center โทร. 1558
• ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินไปยังบัตรเงินสดน้ำมันประเภท Top-up Card ได้ด้วยการนำฝากเงิน (เฉพาะเงินบาท) 
  เข้าบัญชีบัตร หมายเลขตามหน้าบัตร ณ สาขา TMB หรือเติมเงินผ่านช่องทาง Mobile Application (TMB Touch)
• บัตรเงินสดเติมน้ำมันแบบเติมเงินอัตโนมัติ (Top-up Plus Card) เติมเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น
• บัตรเงินสดน้ำมันไม่สามารถต่ออายุบัตรได้ ยกเว้นบัตรเงินสดเติมน้ำมันแบบเติมเงินอัตโนมัติ (Top-up Plus Card)
• มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท/บัตร และมูลค่าสูงสุดของบัตรไม่เกิน 40,000 บาท/บัตร


การสมัครใช้บริการ


บัตรเงินสด
เติมน้ำมัน

ประเภทบัตรของขวัญ
PTT Privilege Card
ประเภทเติมเงิน
PTT Top-up Card
ประเภทเติมเงินอัตโนมัติ
Top-up Plus Card
บุคคลธรรมดา

 • ใบคำสั่งซื้อบัตรเงินสดประเภทบัตรของขวัญ
 • หลักฐานการชำระเงินเข้าบัญชี (Pay-in)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สั่งซื้อ


 • ใบคำสั่งซื้อบัตรเงินสดประเภทบัตรเติมเงิน
 • หลักฐานการชำระเงินเข้าบัญชี (Pay-in)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สั่งซื้อ

 • ใบคำสั่งซื้อบัตรเงินสดน้ำมัน Top-up Plus Card
 • สำเนาบัตรประชาชนนิติบุคคล

 • ใบคำสั่งซื้อบัตรเงินสดประเภทบัตรของขวัญ
 • หลักฐานการชำระเงินเข้าบัญชี (Pay-in)
 • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • ลงนามโดยผู้มีอำนาจ+ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ ตามจำนวนที่
 • ระบุในหนังสือรับรอง • ใบคำสั่งซื้อบัตรเงินสดประเภทบัตรเติมเงิน
 • หลักฐานการชำระเงินเข้าบัญชี (Pay-in)
 • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • ลงนามโดยผู้มีอำนาจ+ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ ตามจำนวนที่
 • ระบุในหนังสือรับรอง • ใบคำสั่งซื้อบัตรเงินสดน้ำมัน Top-up Plus Card
 • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • ลงนามโดยผู้มีอำนาจ+ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ ตามจำนวนที่
 • ระบุในหนังสือรับรอง

 หมายเหตุ
 ผู้สมัครต้องมีบัญชีของ TMB และ
 ต้องเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การส่งเอกสารสมัคร

Scan เอกสารสมัครทั้งหมดส่งมาที่
pttcard@pttor.com


Scan เอกสารสมัครทั้งหมดส่งมาที่
pttcard@pttor.com


 • Scan เอกสารสมัครทั้งหมดส่งมาที่ pttcard@pttor.com
 • จัดส่งต้นฉบับไปที่ ธ.ทหารไทย สำนักงานใหญ่


การรับบัตร


ธนาคารจัดส่งบัตรตามที่อยู่ที่ระบุ


ธนาคารจัดส่งบัตรตามที่อยู่ที่ระบุ


ธนาคารจัดส่งบัตรตามที่อยู่ที่ระบุ


ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
ติดต่อสอบถาม

ธนาคารทหารไทย : TMB Corporate Call Center โทร 0-2643-7000 (จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.00 น.) หรือ TMB Call Center 1558 (ทุกวัน 24 ชม.)

โออาร์ : ฝ่ายพัฒนาสถานีบริการและระบบงานค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Contact Center 1365 E-mail pttcard@pttor.com