พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

โอกาสทางธุรกิจ
โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ร้านค้าก๊าซหุงต้ม สถานีบริการ PTT Station สถานีบริการ LPG พื้นที่ว่างเช่าในสถานีบริการน้ำมัน แนะนำหน่วยจัดหา คำแนะนำวิธีประมูล เงื่อนไขและการวางหลักประกัน ประกาศจัดหา ประกาศราคากลางการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหา สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุรายเดือน การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ ประกาศแผนการจัดหา ประกาศตอบข้อซักถามประชาพิจารณ์ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ผลการจัดหา PTTOR Thailand Holding ประกาศราคากลาง PTTOR International Holding Singapore ผลการจัดหา PTTOR International Holding Singapore ประกาศแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปี PTTOR International Holding Singapore ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ค้า ประกาศจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศราคากลาง บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแผนการจัดหา บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขและการวางหลักประกันเอกสารต่างๆจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF หากท่านยังมิได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กดปุ่มติดตั้ง

           

ผู้ค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาได้ ดังนี้  
  1. เงื่อนไขทั่วไปในการจัดหาพัสดุ Link 
  2. เงื่อนไขแนบท้ายใบสั่งซื้อ/จ้าง Link 
  3. เงื่อนไขแนบท้ายใบสั่งเช่า Link 


Waranty_Photo1.jpg
คำแนะนำเรื่องการวางหลักประกันใบสั่ง

   ในกรณีที่ผู้ค้าต้องวางหลักประกันใบสั่ง ผู้ค้าจะต้องยื่นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เงินสด
  • เช็คที่ธนาคารรับรอง (CERTIFIED CHEQUE) หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) เป็นเช็คที่ลงวันที่ที่นำเช็คนั้นมาวางเป็นหลักประกัน หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 7 วันทำการ สั่งจ่ายในนามบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
    หมายเหตุ : ผู้ค้าต้องนำไปชำระที่ส่วนรับจ่ายเงินในประเทศและนำใบเสร็จรับเงินติดต่อขอลงนามในใบสั่งที่หน่วยงานจัดหาของแต่ละธุรกิจ
  • หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่  กำหนด

คำแนะนำในเรื่องการขอคืนหลักประกันใบสั่ง

   ผู้ค้าที่มีความประสงค์ขอคืนหลักประกันใบสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • กรณี เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค ให้ผู้ค้าทำหนังสือขอคืนหลักประกันที่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง โดยแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ทุกครั้ง
  • กรณี หนังสือค้ำประกันธนาคาร หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่น ให้ผู้ค้าทำหนังสือขอคืนหลักประกันที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยแนบสำเนาหนังสือค้ำประกันที่ต้องการขอคืนทุกครั้ง เมื่อผู้ค้าดำเนินการขอคืนหลักประกันแล้ว สามารถติดตาม/สอบถามข้อมูลได้ที่ระบบสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินและหนังสือค้ำประกัน โทร. 0-2537-2777