ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการ

เชื้อเพลิงเรือขนส่ง" เชื้อเพลิงเรือขนส่ง 
 
 PTTOR พัฒนาและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
  เรือขนส่งที่เดินทางทั้งทางในประเทศและนอกประเทศ "


    PTTOR พัฒนาและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือขนส่งที่เดินทางทั้งในประเทศและออกนอกประเทศ ทั้ง เรือตู้สินค้า เรือรบ เรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น (Refrigerated Cargo Vessel – Reefer) เรือสินค้าเทกอง เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (Tanker) เรือโดยสาร เรือบรรทุกรถยนต์ และ Off Shore Utility Vessel

   เชื้อเพลิงเรือขนส่งของ PTTOR มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดที่ยึดถือเป็นเป็นสากล เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพและการบริการของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชนิด พร้อมการดูแลขนส่งทั้งในการขายตรงไปยังลูกค้า (Ship Owner) และ ขายผ่าน Independent Supplier หรือ Trader

   นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถมั่นใจในระบบการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีเสถียรภาพ เนื่องจาก PTTOR มีการบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือขนส่งที่ต่างประเทศ (Bunker International Network) มากกว่า 1,000 Ports โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจทั่วโลก

   ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจำหน่ายสำหรับเรือเดินสมุทรที่ได้มาตรฐานสากล สามารถให้บริการลูกค้าได้มากกว่า 1,000 Ports ใน 100 ประเทศทั่วโลก

 ผลิตภัณฑ์และข้อกำหนด

 • น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/High Speed Diesel/ Low Sulphur Marine Gas Oil (LSMGO) 0.05%S
  เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และมาตรฐาน ISO8217/DMA 


 • น้ำมันเตาชนิดที่ 1/ น้ำมันเตา A (Fuel No.1) Marine Fuel Oil 80 CST/ น้ำมันเตา 600 sec
  เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และมาตรฐาน ISO8217/RMD15


 • น้ำมันเตาชนิดที่ 2 หรือ น้ำมันเตา C 2% (Fuel Oil No.2) กำมะถันไม่เกิน 2%
  เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน


 • Marine Fuel Oil 0.5% S (VLSFO 0.5%S)
  เป็นไปตามมาตรฐาน ISO8217 RMG380 (น้ำมันเตาชนิดนี้ขายให้กับเรือที่เดินทางออกนอกประเทศเท่านั้น)


ด้านคุณภาพ 
   การส่งมอบน้ำมันปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 13739 ประยุกต์ใช้ CP60 ซึ่งเป็น Code of Practice ของการรับ-ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงเรือขนส่งของประเทศสิงคโปร์ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน คลังสำรองผลิตภัณฑ์ของ PTTOR ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ ISO9001 ห้องปฏิบัติการของ ปตท. ได้รับการรับรองระบบความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 อุปกรณ์เครื่องมือวัดและมิเตอร์จ่ายน้ำมันของ คลังปตท.ทุกแห่ง ได้รับการสอบเทียบ/ทวนสอบ เป็นประจำทุกปี มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ ในปริมาณที่ครบถ้วนถูกต้อง

ด้านสิ่งแวดล้อม
 
   คุณภาพผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกำหนดของ MARPOL AnnexVI คลังสำรองผลิตภัณฑ์ของ PTTOR ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ด้านความปลอดภัย
 
   คลังสำรองผลิตภัณฑ์ของ PTTOR ได้นำหลักการ Modern Safety Management มาประยุกต์ใช้ คลังสำรองผลิตภัณฑ์ของ PTTOR ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS18001

การเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเรือขนส่ง (Link แผนที่)
   คลังสำรองผลิตภัณฑ์ของ PTTOR ได้นำหลักการ Modern Safety Management มาประยุกต์ใช้ คลังสำรองผลิตภัณฑ์ของ PTTOR ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS18001
     
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ที่ ฝ่ายตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง
โทรศัพท์: +66 (0) 2196-5523, +66 (0) 2196-5524, +66 (0) 2196-5525

โทรสาร: +66 (0) 2196-5522, +66 (0) 2196-5533
E-mail: marine@pttplc.com