ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายชัยชนะ มิตรพันธ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร


นายพิภพ อุดร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร


คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

2. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อคณะกรรมการจัดการ (PTTOR MC) เพื่อนำไปดำเนินการ

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ PTTOR MC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5. พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดำเนินการเพื่อขยายผลเชิงบวก หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่ PTTOR MC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว

7. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่จะนำเสนอ วาระนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย