วิศวกรรมและบริการเทคนิค ตลาดต่างประเทศ


     ส่วนวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดต่างประเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานมาตรฐานวิศวกรรม ซ่อมบำรุง และงานบริหารโครงการในสายงานตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านน้ำมันและก๊าซ
ส่วนวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบรากฐานในการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ และตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัย
     ปัจจุบันงานในส่วนวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดต่างประเทศ ได้ให้การสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น งานสถานีบริการน้ำมัน งานธุรกิจค้าปลีก งานคลังน้ำมัน คลังปิโตรเลียม และคลังอากาศยาน รวมถึงท่าเรือที่ใช้ในการรับจ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของ ปตท.