ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การนำดิจิตอลมาขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เกิดความคล่องตัว ฉับไว และโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ พร้อมสร้างพลังร่วมในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีครบวงจร นำไปสู่โอกาสและการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้พร้อมแข่งขันในระดับสากลได้อย่างก้าวกระโดด ทันต่อแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนี้

  1. ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านดิจิตอล รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดขององค์กร ตลอดจนมาตรฐานอุสาหกรรมดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
  2. พัฒนาและมุ่งเน้นที่จะนำดิจิตอลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของบริษัทในโลกยุคใหม่ มุ่งเน้นการดำเนินการ และพัฒนาการใช้ดิจิตอลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เกิดการประหยัดทรัพยากรขององค์กร และตอบโจทย์ลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพรับมือกับการแข่งขัน แสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เกิดความสะดวกต่อผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจและมีคุณค่าแก่ผู้ใช้บริการ ให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่ทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ตามระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) และมาตรฐานที่ได้ตกลงร่วมกัน
  3. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กรด้วยกาบริหารจัดการทางด้านดิจตอลอย่างยั่งยืน (Digital Sustainability) ตลอดจนดำเนินการป้องกันผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อชีวิต ทรัพย์สินและสารสนเทศขององค์กร โดยตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงและระดับความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันที่เข้มงวด และมีแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านดิจิตอล เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมการพัฒนา จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างนวัตกรรมจากดิจิตอล ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Digital Green) โดยมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านดิจิตอลอย่างถูกต้องและเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิต และควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากกิจกรรม กระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านดิจิตอล ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการ จนสิ้นสุดการดำเนินการ และติดตามอย่างต่อเนื่อง
  5. ผลักดันให้เกิดพลังร่วมในการบริหารจัดการทางด้านดิจิตอล (Digital Synergy) แก่กลุ่ม ปตท. ให้ก้าวไปข้างหน้าในโลกที่ธุรกิจต่างแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีบริษัท พีทีที ดิจิตอลโซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร และกระบวนการดำเนินธุรกิจไปสู่รูปแบบดิจิตอล (Digital Transformation) ภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ