พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ


          ตามนโยบายการจัดหาพัสดุของบริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ผ่านการดำเนินงานจัดหาพัสดุที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ค้า ตลอดจนจัดให้มีการเปิดรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานจัดหาพัสดุได้

        ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานจัดหาพัสดุ  ผ่านช่องทางโทรศัพท์ Contact  Center ติดต่อ 1365 (24 ชั่วโมง) หรือผ่านทางเว็บไซต์โดยคลิกที่ Link ด้านล่างนี้ โดยผู้ที่ร้องเรียนจะต้องแจ้งข้อมูลประกอบการร้องเรียน ได้แก่  ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ผู้ติดต่อ ชื่อเรื่อง  และรายละเอียดการร้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น 

                         

รายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ

ปี 2561

ไตรมาสที่ 1 : ไม่พบรายการข้อร้องเรียน
ไตรมาสที่ 2 : ไม่พบรายการข้อร้องเรียน