ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหารและปฏิบัติการคลัง


การบริหารและปฏิบัติการคลัง  

    บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ดำเนินการบริหารควบคุมดูแลการเก็บสำรอง รับจ่าย บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) ของคลังทั่วประเทศ โดยปฏิบัติการเก็บสำรอง-รับ-จ่าย และบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อการจ่ายโอนระหว่างคลังและจำหน่ายให้ลูกค้าทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางเรือ

    ปัจจุบัน PTTOR มีคลังสำรองที่เป็นจุดบริการขายน้ำมันและก๊าซหุงต้มกับลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ ตอบสนองความต้องการใช้และอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนราคาเชื้อเพลิง ช่วยให้ประชาชนได้ใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม

    นอกจากจุดบริการขายน้ำมันและก๊าซหุงต้มทั่วประเทศแล้ว PTTOR ยังให้บริการผ่านสถานีเติมน้ำมันอากาศยาน และหน่วยเติมน้ำมันอากาศยานภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีสถานีเติมน้ำมันอากาศยานในต่างประเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินเสียมเรียบและสนามบินโปเชียนตง ในราชอาณาจักรกัมพูชา และ สนามบินฮ่องกง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอากาศยานและการขนส่งเชิงพาณิชย์ของโลกด้วย

    สำนักงานและคลังต่างๆของ PTTOR ดำเนินการใต้นโยบาย "คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม" และนำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO เข้ามาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน อาทิ ISO 9000, ISO 14001, ISO 17025, และ มอก.18001/OHSAS 18001X  เป็นต้น เพื่อเพิ่มคุณภาพ ผลผลิต และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง