บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และ ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยมีภาระหน้าที่ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งจัดทำโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จัดการประชุมและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวเศรษฐวลี วรศะริน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 จนถึงปัจจุบัน