ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ดำเนินงาน และเคารพแนวปฏิบัติในระดับสากล
  2. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
  3. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม PTTOR ให้แก่คู่ค้าและลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  4. ส่งเสริมการพัมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์/บริการ อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  5. ยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และอาศัยความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของกลุ่ม PTTOR เพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนรวม
  6. เปิดเผยนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างพฤติกรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนด