TH |  EN


ธุรกิจน้ำมัน


การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบค้าปลีก


OR จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ทั้งยังจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงจำหน่ายผ่านผู้แทนจำหน่าย

OR เป็นผู้นำในการคิดค้นนวัตกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ อาทิ น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10 E20 และ E85) น้ำมันไบโอดีเซล (B7 B10 และ B20) ที่ล้วนมีคุณภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถที่มีความแตกต่างกันได้อย่างลงตัว

OR มีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ พีทีที สเตชั่น กว่า 1,900 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศไทย นอกจากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว OR ยังเป็นผู้ริเริ่มในการนำธุรกิจค้าปลีกประเภทต่าง ๆ เข้ามาช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น อาทิ ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ร้านอาหาร ศูนย์บริการยานยนต์ ฯลฯ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงตามแนวคิด ลิฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ (Living Community) ของ OR ที่มุ่งคำนึงถึงความต้องการและการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชนโดยรอบ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน และให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ยังได้รับการออกแบบตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ประกอบด้วยทางลาดที่เชื่อมต่อทุกพื้นที่บริการ ห้องน้ำที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ที่จอดรถสำหรับสตรีและผู้ต้องการความช่วยเหลือ ปุ่มกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน และกล้องวงจรปิด เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์

OR จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้ากว่า 2,000 ราย ทั้งกลุ่มอากาศยาน กลุ่มเรือขนส่ง กลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ลูกค้าภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค


นอกจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าแล้ว OR ยังเป็น Energy Solution Provider เพื่อนคู่คิดเคียงข้างธุรกิจครบวงจร ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การออกแบบระบบ รับ เก็บ จ่ายผลิตภัณฑ์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า การควบคุมดูแลประสิทธิภาพของระบบการเผาไหม้ภายในกระบวนการผลิตให้สมบูรณ์ รวมทั้งการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


OR ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ พีทีที ลูบริแคนท์ส อย่างครบวงจรด้วยการวิจัยและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์กลุ่มเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล ก๊าซ NGV และ LPG กลุ่มรถจักรยานยนต์ กลุ่มภาคการขนส่ง เครื่องจักรกล ภาคอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ โดยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ ที่ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกการเดินทาง


Powered by Froala Editor